1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nagelstudio Niecky en een cliënt, voor zover er niet van deze voorwaarden door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen Nagelstudio Niecky

Nagelstudio Niecky zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomsten de eisen goed vakmanschap uitvoeren en op de grond van de moment bekende stand der wetenschap. Nagelstudio Niecky zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijzigingen of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Nagelstudio Niecky melden. Indien de cliënt deze verplichting niet tijdig nakomt, mag Nagelstudio Niecky het bedrag van € 18,25 voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen. Indien de cliënt de geplande afspraak geheel niet nakomt, mag Nagelstudio Niecky het bedrag van €36,50 voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen.

Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Nagelstudio Niecky de afspraak annuleren en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.

 

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat werkstakingen wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen door Nagelstudio Niecky.

 

4. Betaling

Nagelstudio Niecky vermeld alle prijzen van de handelingen en producten zichtbaar in de salon, de gemelde prijzen zijn inclusief BTW.

Nagelstudio Niecky vermeld prijswijzingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad sterkt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of middels een pin betaling te voldoen. Betalingen in termijn zijn hierbij niet mogelijk.

 

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Nagelstudio Niecky voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Nagelstudio Niecky aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijk wijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

 

Nagelstudio Niecky neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenkaart. Nagelstudio Niecky behandelt de vertrouwelijke gegevens zorgvuldig en zal niet verkocht of verhuurt worden aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

6.Geheimhouding

Nagelstudio Niecky is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt medegedeeld heeft tijdens de behandeling.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nagelstudio Niecky verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te strekken.

 

7. Aansprakelijkheid

Nagelstudio Niecky is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nagelstudio Niecky is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijnen gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding

Nagelstudio Niecky is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 

8. Garantie

Nagelstudio Niecky geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandelingen en de producten.

Deze garantie vervalt indien:

- De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagel studio

- De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt

- De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken

- De cliënt andere producten dan door Nagelstudio Niecky geadviseerde heeft gebruikt voor de onderhoud van de kunst nagels

- De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels zoals in de tiplijst niet heeft opgevolgd.

- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd

- De cliënt de producten niet volgend de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt

- De cliënt jonger dan 16 jaar is.

 

9. Beschadiging en Diefstal

Nagelstudio Niecky heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Nagelstudio Niecky meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk worden, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking liefst schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Nagelstudio Niecky.

Nagelstudio Niecky moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klant gegrond is zal Nagelstudio Niecky de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenminste dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Nagelstudio Niecky en klagen niet tot een overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

11. Nail Art

Indien Nagelstudio Niecky een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slecht als aanduiding. Het resultaat op de kunstnagel van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan de getoonde voorbeeld.

 

 12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens de algemenen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nagelstudio Niecky het recht de cliënt de toegang van de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

 

13. Roken

In de salon wordt niet gerookt.

 

14.Recht

Op elke overeenkomst tussen Nagelstudio Niecky en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

 

15. Leeftijd

De minimale leeftijd die Nagelstudio Niecky hanteert voor het zetten van kunstnagels is 16 jaar. Mits met schriftelijke toestemming tot 18 jaar van een ouder. Voor overige behandelingen onder 16 jaar graag even contact opnemen met Nagelstudio Niecky.

Welkom op de website van Nagelstudio Niecky – een professionele nagelstudio in het mooie dorp Borgharen te Maastricht.

De salon is gelegen aan de Bovenstraat 9a Maastricht.

Mijn naam is Niecky Hul-Walthie.

Ik ben geboren op 16 Maart 1982 te Maastricht.

In Mei 2007 heb ik mijn diploma behaald Allround Nagelstyliste.

Januari 2008 ben ik officieel met mijn salon gestart, vol trots.

En dat ben ik nog steeds. Ik mag nog steeds met trots en passie mooie nagels maken.

                                                                                                                                                                                                                                                     

In de salon staat de kwaliteit voorop.

 Er wordt alleen gewerkt op afspraak en met Top kwaliteit producten zoals Pronails, Orly en Entity.

 De salon is gespecialiseerd in acrylnagels, gelnagels, manicures en het verstevigen van natuurlijke nagels.

Wij verzorgen met passie zowel kunstnagels als uw eigen nagels.